Doelstellingen

1

Bijdragen aan het zelf navigeren van migranten in het nieuwe woonland met meer zelfvertrouwen en zelfredzaamheid via NAVI-MIG-toepassing.

2

Een routekaart bieden aan migranten die onlangs (in de afgelopen 2-3 jaar) in hun nieuwe ingezeten land zijn aangekomen om hen te helpen zich te oriënteren en snel te vestigen via NAVI-MIG-toepassing.

3

Een overzicht bieden van en snelle en gemakkelijke toegang tot belangrijke openbare diensten zoals welzijn en gezondheidszorg, integratieprogramma’s, taalonderwijs, onderwijs en beroepsopleiding en anderen, via NAVI-MIG-toepassing.

4

De belemmeringen voor migranten bij het gebruik van bestaande diensten verminderen door opleidingen te verstrekken over de NAVI-MIG-toepassing. Bied ook een eerste ondersteuningsnetwerk aan via een één-op-één mentoringprogramma op basis van individuele behoeften van de doelgroep.

Wat te doen in de buurt van NAVI-MIG

Het projectidee van NAVI-MIG is gecreëerd als bijdrage aan de integratie en integratie van recent aangekomen migranten. Hoewel de piek van 2015-2016 aanzienlijk is afgenomen, arriveren vluchtelingen, asielzoekers en migranten nog elke dag in Europa. Volgens een in januari 2021 gepubliceerd rapport van Unicef zijn 94.800 vluchtelingen en migranten tussen januari en december 2020 in Europa aangekomen, ondanks de pandemie en de daaropvolgende lockdowns. Hun succesvolle integratie en inclusie is van cruciaal belang voor ons collectief welzijn, sociaal en economisch: Migranten kunnen bijdragen aan het aanpakken van tekorten aan vaardigheden in bepaalde sectoren, ze zijn vaak de drijvende kracht achter de heropleving van het platteland en kunnen helpen de demografische uitdaging in vergrijzende samenlevingen aan te pakken (McKinsey Global Institute, 2018). De dagelijkse realiteit laat echter zien dat migranten een groter risico lopen op sociale uitsluiting dan de inheemse bevolking, vooral als het gaat om toegang tot gezondheidszorg en sociale diensten, onderwijs, goede huisvesting en werkgelegenheid. Succesvolle migratieintegratie begint met het mogelijk maken van pas aangekomen migranten om toegang te krijgen tot essentiële diensten en hen te helpen zich te vestigen en te oriënteren in hun nieuwe woonplaats. Openbare diensten moeten hun beoogde functie vervullen, namelijk het verstrekken van een vitaal vangnet voor alle mensen, ongeacht hun achtergrond. Maar helaas hebben migranten vaak geen toegang tot verschillende vormen van sociale steun, van gezondheidszorg tot huisvesting tot voordelen die het integratieproces schaden en hen geïsoleerd van de samenleving en gemarginaliseerd laten. In dit verband zijn mobiele applicaties een nuttig hulpmiddel om een eerste routekaart en oriëntatie te geven. Zeker nu, in het midden van een pandemie, wanneer informatie-uitwisseling nog verder is verplaatst naar de digitale sfeer, is een digitale verzameling van informatie het meest zinvol. Deze informatie moet zo inclusief en breed mogelijk toegankelijk zijn. Aangezien mobiele telefoons met een internetverbinding eigendom zijn van de meeste migranten om hun reis in kaart te brengen, contact te houden met geliefden en toegankelijk zijn (in tegenstelling tot computers en laptops), is toegang tot deze informatie via mobiel essentieel. Een app kan helpen bij het verbeteren van de toegang tot essentiële diensten zoals stadhuizen, huisvestingsinitiatieven, werkcentra, gezondheidsdiensten, kinderbijslag wat anders. Toegang tot deze diensten alleen verbetert niet standaard de integratie. Verder is het noodzakelijk om te weten hoe deze diensten te navigeren — een taak die vaak onmogelijk wordt gemaakt door een taalbarrière en te weinig kennis en het ontbreken van een sociaal ondersteuningsnetwerk. De redenen waarom migranten hun land van herkomst verlaten en zich in Europa vestigen, zijn complex en individueel. Daarom is een individuele aanpak nodig om aan hun behoeften te voldoen en is een netwerk van deskundigen nodig dat aan die behoeften kan voldoen. Een van de grootste problemen waarmee mijn migranten te maken krijgen, is de integratie op de arbeidsmarkt.

De succesvolle integratie van migranten op de arbeidsmarkt van de EU vormt een kans voor onze samenlevingen. Wanneer zij effectief worden geïntegreerd, kunnen zij de werking en de prestaties van de arbeidsmarkt helpen verbeteren en de houdbaarheid van de begroting ondersteunen. McKinsey Global Institute schat dat de integratie van alleen de vluchtelingen die sinds 2015 in Europa zijn aangekomen, tegen 2025 ongeveer 70 miljard EUR tot 80 miljard euro zou kunnen toevoegen aan het jaarlijkse bbp. Maar onder hoogopgeleide onderdanen van derde landen die aan het werk zijn, werkt meer dan 40 % volgens de EU-commissie onder hun kwalificatieniveau (d.w.z. in middelgrote of zelfs laaggeschoolde beroepen).

img img
img